Průkaz energetické náročnosti budov

Projekční kancelář - Ing. Vratislav Štefko, projekty staveb si Vám dovoluje nabídnout Průkaz energetické náročnosti budovy rodinného domu za cenu 2.800 Kč(RD o CEVP ≤ 70 m2) k tomu orientační tepelné ztráty a energetický štítekbudovy zdarmaMožnost uplatnění dalších slev. (Cena je konečná, nejsme plátci DPH). Zájemce o podrobnější informace odkazujeme na stránku Ceník PENB.

Vše co potřebujete vědet o enrgetických průkazech najdete na stránce AKTUALITY.

Povinnost stavebníkům a vlastníkům budov vypracovat průkaz energetické náročnosti budovy vyplývá z § 7a zákona č. 406/2006 Sb., o hospodaření energií, v platném znění, směrnice EP a rady 2010/30/EU a vyhlášky č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov.

Průkaz energetické náročnosti budovy - průkaz ENB slouží pro hodnocení budovy z hlediska její energetické náročnosti, tj. hodnocení kvality objektu z hlediska tepelných ztrát, výše spotřebovávaných energií či nákladů na vytápění, ohřev TUV, větrání a osvětlení budovy. Grafické vyjádření průkazu ENB je znázorněno na obrázku.

Vypracováním Průkazu energetické náročnosti budovy získá stavebník podrobnou informaci o tepelně technických vlastnostech objektu, poodhalí se rezervy a nastaví možnost upravit energetickou náročnost objektu na optimální hodnotu. Posouzení energetické náročnosti budovy skýtá možnost, ještě před zahájenímstavebních prací, upravit skladby konstrukcí obálky budovy tak, aby uživatel zbytečně nevynakládal finanční prostředky na paliva a energie potřebné pro budoucí provoz objektu.

Podrobit auditu projektové řešení konstrukcí obálky budovy je žádoucí navíc v případech, kdy stavebník získal projektovou dokumentaci od autora projektu, který seenergetickou náročnosti objektu nezabýval, nebo jen okrajově.

V případě, že Průkaz energetické náročnosti budovy potvrdí, že budova je navržena tak, aby vyhověla přísným požadavkům na energetickou náročnost dle ČSN 73 0540-2:2011, získá stavebník jistotu, že postaví objekt, který svými tepelně technickými vlastnostmi vytvoří příjemné a ekonomicky výhodné bydlení.

K posouzení tepelně technických vlastností konstrukcí obálky budovy, nám sloužíEnergetický štítek obálky budovy, vypracovaný dle ČSN 73 0540-2:2011. Energetický štítek budovy se dá přirovnat k energetickému štítku elektrospotřebičů. Dle výše spotřeby energií v kWh spotřebované energie na m2 užitkové plochy za rok budovu zařazuje do jedné ze 7 tříd (A-G):

A, B, C - třídy vyhovující

D, E, F, G - třídy nevyhovují

Uvedené třídy jsou obdobou tříd spotřeby energií elektrospotřebičů, na jaké jsme zvyklí u ledniček, praček, sporáků a jiných elektrospotřebičů. U budov jsou hodnoceny spotřeby všech vstupujících energií, tj. energie na vytápění, chlazení, ohřev teplé vody, větrání a osvětlení.

Průkaz ENB je potřeba dokladovat při:

  • výstavbě nových budov
  • při větších změnách (rekonstrukci) dokončených budov, týkajících se více než 25 procent celkové plochy obálky budovy
  • při prodeji nebo nájmu budov nebo jejich ucelených částí

Průkaz ENB je zapotřebí k vyřízení stavebního povolení nebo ohlášení stavby a podpoří hodnotu nemovitosti při prodeji nebo pronájmu.

Energetický průkaz může zpracovat pouze osoba oprávněná dle § 10 zákona č. 406/2000 Sb., což je v našem případě osoba autorizovaná podle zvláštního právního předpisu. PENB zpracováváme samidržiteli oprávnění k vypracování PENB pod č. 0811, udělené ministerstvem průmyslu a obchodu jsme od roku 2010. Jsme členy Asociace energetických auditorů.

Od 1.1. 2013 musí být průkaz budovy součástí dokumentace při prodeji nebo nájmu budov nebo jejich částí v případech, kdy pro tyto budovy nastala povinnost zpracovat průkaz podle § 7a zák. č. 406/2000 Sb., ve znění zákona č. 318/2012 Sb. o hospodaření energií.

Nedodrženi zákonné povinnosti, nechat vypracovat Průkaz energetické náročnosti budovy (dále též PENB), je správním deliktem, za který může Státní energetická inspekce udělit pokutu až 100.000 Kč. Pokuta až 1 mil Kč hrozí tomu, kdo průkaznevyvěsí v budově přístupné veřejnosti.

Podklady potřebné pro výpočet Průkazu ENB:

- identifikační údaje (stavebník, místo stavby, č.p., parcelní číslo, kat. území, počet uživatelů budovy )

- projektová dokumentace budovy (TZ, situace, půdorysy, řezy, pohledy, krov)

- skladby konstrukcí obálky budovy, tloušťky a názvy materiálů (obvodové stěny, podlahy, stropy, střecha, okna, dveře)

- technika prostředí staveb (zdroj topení a TUV, otopná soustava, větrání, chlazení, osvětlení)

Energetický audit budovy

Energetický audit slouží ke zhodnocení stávajícího stavu a definování následných variant opatření k realizaci energetických úspor, a to jak z hlediska energetického, tak i ekonomického a taktéž environmentálního (vliv úspor energie na životní prostředí).

Energetický audit podává obraz o stávající úrovni využívání energie v budovách,  s popisem a stanovením technicky, ekologicky a ekonomicky efektivních návrhů na zvýšení úspor energie nebo zvýšení energetické účinnosti.

Energetický audit má za povinnost zpracovat dle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií a zákona v novelizovaném znění č. 177/2006 Sb. :

1) Každá fyzická nebo právnická osoba, která žádá o státní dotaci v rámci  Programu, pokud instalovaný výkon energetického zdroje přesahuje 200 kW.

2) Organizační složka státu, organizační složka kraje a obcí a příspěvková organizace s celkovou roční spotřebou energie vyšší než je stanovena vyhláškou č. 213/2001 Sb., tj. 1500 GJ, - fyzická a právnická osoba s výjimkou příspěvkových organizací s celkovou roční spotřebou energie vyšší než je stanoveno vyhláškou č. 213/2001 Sb., tj. 35000 GJ, - hodnota, od níž vzniká pro fyzické nebo právnické osoby uvedené v předchozích odstavcích povinnost zajistit zpracování energetického auditu u budov samostatně zásobovaných energií, je stanovena ve výši 700 GJ celkové roční spotřeby.

3) Každá osoba, která žádá o státní podporu v rámci Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie. Energetický audit je požadovanou přílohou k této žádosti. Energetický audit je také podkladem pro banku při žádosti o úvěr na realizaci energetických investic.